Những dạng con gái dễ bị ghét nhất – Ngây thơ trong sáng hay cả thẹn.