Những sai lầm khi ở cữ – Để những đồ vật quanh chỗ nằm em bé