trẻ dùng điện thoại sớm có nên không\ trẻ dùng điện thoại sớm có hại gì