bạn đã nhận ra ai là người có tướng phu thê với bạn chưa