Những quan niệm sai lầm về smartphone từ xưa tới nay